i

Parochies VOMMMM

Iedere parochie heeft een kerngroep. Dit is de onmisbare spil van het parochieleven in de kerkdorpen.

Het bestuurslid dat de parochie vertegenwoordigt kan niet alle bestuurlijke zaken voor de eigen parochie afhandelen. Daarom is ervoor gekozen om in iedere parochie een kerngroep op te richten waarbinnen de zaken van de eigen parochie worden gecoördineerd.

In de kerngroep zijn vertegenwoordigd zoveel als mogelijk alle parochiewerkzaamheden uitgevoerd door parochievrijwilligers, al dan niet georganiseerd in werkgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligerstaken zoals kosters, liturgie, koren, onderhoud kerk, beheer kerkhof, parochieblad, financiële administratie. enz...
Het bestuurslid dat de parochie in het kerkbestuur vertegenwoordigt maakt ook deel van de kerngroep, evenals de parochieadministrateur.

 De kerngroep vergadert ten minste twee maal per jaar. In deze vergadering bespreken de leden de algemene gang van zaken in de parochie en de meer specifieke werkzaamheden van vrijwilligers daar waar het gaat om het oplossen van knelpunten e.d.

De kerngroep vervult een coördinerende rol bij parochiële activiteiten zoals bijeenkomsten van de parochievrijwilligers, VOMMMM-vieringen, kerstattenties, kerkbalans e.d. Tevens zorgt de kerngroep ervoor dat er aandacht wordt geschonken aan het wel en wee van de parochievrijwilligers, zodat er bij bijzondere gelegenheden voor een attentie namens de parochie wordt gezorgd.

(Bron: Reglement Kerngroepen VOMMMM-parochies)