i

Parochies VOMMMM

Van maart tot begin mei 2022 zijn in elk van de zes VOMMMM-parochies bijeenkomsten gehouden voor alle geïnteresseerde parochianen. Zij konden in gesprek gaan met pastoor Miedema, het kerkbestuur en met elkaar over de ontwikkelingen binnen het VOMMMM en over uw visie over kerk-zijn:

Wat is kerk-zijn voor u? Is dat het bezoeken van een zieke dorpsgenoot? Samen vieren tijdens de Mis? Een praatje maken op straat? Hoe verbindt het geloof ons (nog)? Heeft Jezus als brenger van de Blijde Boodschap iets te maken met ons leven? Hoe ziet u de Kerk van de toekomst?

Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in het kader van het zgn. Synodaal proces, een initiatief van paus Franciscus. Op weg naar de internationale bisschoppensynode in Rome in oktober 2023 heeft hij alle bisdommen over de hele wereld uitgenodigd om dit voorjaar hun oor te luisteren te leggen bij gelovigen en anders- of niet-gelovigen.

Daarom heeft Bisdom Roermond eind december 22021 alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om bijeenkomsten te organiseren en parochianen te laten vertellen hoe zij kerk-zijn ervaren.
Tijdens elke bijeenkomst zijn door de aanwezigen interessante uitspraken gedaan en zijn waardevolle aandachtspunten naar voren gebracht.

Een korte samenvatting van de opmerkingen die hierover in de VOMMMM-parochies zijn gemaakt is eind april 2022 naar het bisdom gestuurd.

Uitgebreide samenvatting gesprekken in VOMMMM

Verslag van de synodale gesprekken in het hele bisdom Roermond

Vervolg van de gesprekken in VOMMMM

De parochianen die aanwezig waren bij deze avonden hebben aangegeven dat ze het als positief hebben ervaren om zo met elkaar in gesprek te gaan.
Het voorstel van het kerkbestuur om hieraan een vervolg te geven juichten ze van harte toe. Daarom zullen over enige tijd nieuwe parochiebijeenkomsten georganiseerd worden.
Daarover hoort/leest u binnenkort meer!