i

Parochies VOMMMM

Passionistenklooster

Op 12 april 1907 diende pater Clemens (Leonard Fleischeuer), overste van de Passionisten, een verzoek in bij de gemeente Mook en Middelaar om aan de huidige Stationsstraat te Molenhoek een klooster te mogen bouwen. De keuze was op dit stuk land gevallen omdat het niet al te duur en vlakbij het station gelegen was.Het klooster werd in gedeeltes gebouwd en op 27 oktober 1907 werd het eerste gedeelte opgeleverd en meteen bewoond. Langzamerhand kwam er wat meer leven in deze verlaten streek aan de rand van de Mookerheide. In februari 1925 werd het laatste gedeelte van het klooster en de  huidige sacristie opgeleverd. In het klooster was een kapel die alleen bestemd was voor de kloosterlingen. De Molenhoekers gingen ter kerke in Mook of Heumen.

Kapel van de paters: openbaar of gesloten?

Het spoorwegpersoneel verzocht als eerste aan de bisschop toestemming om de zondagsmis bij de paters te mogen volgen. In 1910 volgde de toestemming en later werd dit een beetje uitgebreid zodat ook enkele zieke Molenhoekers hun zondagsplicht bij de paters mochten vervullen. Al gauw meenden andere omwonenden dat zij hiervan ook wel gebruik mochten maken. De pastoors van Mook en Heumen waren het er absoluut niet mee eens en een jarenlange strijd, die in heel Nederland berucht zou worden als ‘de Mookse kwestie’ volgde. De kapel werd voor niet-kloosterlingen gesloten en pas in november 1931 kwam de beslissing uit het bisdom dat de kapel van de Passionisten beperkt openbaar werd. Er mocht één heilige Mis gelezen worden maar dan wel de vroegmis zodat de mensen voor de Hoogmis naar de eigen parochiekerken (Mook of Heumen) konden gaan.

Kerkgebouw

In de Gelderlander van september 1933 lezen we: “Naar wij vernemen, zal binnenkort een aanvang gemaakt worden met de bouw van een nieuwe kerk aan de rand van de Mookerheide. De kerk wordt aangebouwd aan de bestaande kapel van het klooster en zij wordt uitgevoerd naar het ontwerp van architect Franssen jr. uit Roermond. Een grote kerk voor in die tijd nog maar een klein gehucht.”

Op vastenavondzondag 11 februari 1934 werd ’s middags de eerste steen gelegd voor de nieuw te bouwen rectoraatskerk. Een windhoos in april gooide nog wel even roet in het eten. De in aanbouw zijnde kap werd door de wind opgelicht en de spanten braken af. Met een oorverdovend geluid stortte het hele gevaarte de kerk in.

Maar op 14 mei 1935 werd het kerkgebouw plechtig geconsecreerd door monseigneur Lemmens, bisschop van Roermond. Het bleef echter een openbare kapel, hoewel het de afmeting had van een kerkgebouw. De bewoners van Molenhoek bleven voor het dopen, trouwen en begraven nog steeds aangewezen op de parochies Mook en Heumen waar ze officieel bij hoorden. Hierin kwam verandering toen pater Martinus Zwanenburg op 1 juni 1958 als rector voor het rectoraat werd geïnstalleerd.

Met ingang van 1 januari 1981 werd het rectoraat verheven tot parochie.

Restauratiewerkzaamheden aan de kerk

Het kerkgebouw, dat in 1933/34 gebouwd werd, bleek in 2004 toe aan buitengewone herstelwerkzaamheden. Het grootste probleem bij dit soort constateringen zijn de financiën. De parochianen van Molenhoek hebben hun kerk vele jaren een goed hart toegedragen maar voor dit grote werk kwam men toch geld tekort.

Er werd een enquête georganiseerd en daaruit bleek dat vele Molenhoekers graag het kerkgebouw met de sacristie in hun dorp behouden wilden zien. Dat gaf de burger moed. Een restauratie commissie werd in het leven geroepen en samen met het kerkbestuur werden de nodige stappen ondernomen om bij verschillende instanties subsidies los te krijgen. Dit bleef niet zonder succes en zo kwamen het bisdom Roermond, Provinciale Staten van Limburg en de gemeente Mook Middelaar met financiële middelen over de brug.
 
In december 2006 werden naar aanleiding van een bestek prijsaanvragen bij enkele aannemers gedaan. En na vele onderhandelingen en rijp beraad van de restauratiecommissie werd de hoofdaannemer bekend gemaakt. Eind april rolde de bisschoppelijke toestemming in de bus en op 25 juni 2007 vond de kick-off plaats. Men besloot te starten met de toren. En als de weergoden ons goed gezind blijven zal als sluitstuk van de restauratiewerkzaamheden eind mei 2008 de haan weer op de toren geplaatst kunnen worden.
 
Voor verbeteringen aan de binnenkant werd een fondsenwerving commissie ingesteld. Zij stelden zich tot doel om in een jaar tijd een ton bij elkaar te krijgen. Allerlei acties werden er gevoerd met uiteindelijk een zeer positief eindresultaat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek

Uit de Fondsenwervingcommissie, die tot doel had een ton bij elkaar te brengen om de verwarming, het geluid en het licht in de kerk te verbeteren, ontstond een nieuw initiatief voor Molenhoek. De stichting Culturele Activiteiten Molenhoek - CAM - werd opgericht die zich ging inzetten voor het organiseren van verschillende activiteiten in het kerkgebouw en de sacristie van Molenhoek.